background

ติดต่อเรา

หน่วยงานระดับกอง

กองกฎหมาย

 •      :   ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1192, 1188
 •    :   -
 •    :    lawkmutnb@op.kmutnb.ac.th
 •      :    Legalkmutnb
 •     :    WebSite

กองกลาง

 •      :   ห้อง 203 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000
 •    :   (+662) 587-4350
 •    :    ga@op.kmutnb.ac.th
 •      :    Facebook
 •     :    WebSite

กองกิจการนักศึกษา

 • มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพฯ
 •      :   อาคาร 40 ปี มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพฯ
 •     :    WebSite
 •      -   กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ          :   (+662) 555-2000 ต่อ 1151
 •      -   กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา          :   (+662) 555-2000 ต่อ 1135, 1807
 •      -   กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ          :   (+662) 555-2000 ต่อ 1131, 1169, 1314
 •      -   กลุ่มงานบริการสุขภาพ   :       :   (+662) 555-2000 ต่อ 1126
 •      -   กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา          :   (+662) 555-2000 ต่อ 1130
 •      -   กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา          :   (+662) 555-2000 ต่อ 1150, 1161
 • มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
 •      :   ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
 •      -   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี          :   (+663) 721-7300-9 ต่อ 7331
 • มจพ. วิทยาเขตระยอง
 •      :   ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 •      -   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง          :   (+663) 862-7000 ต่อ 5104

กองคลัง

 •      :   ชั้น 1 อาคาร TGGS
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1601-1613
 •    :   -
 •    :    finance@kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

กองงานพัสดุ

 •      :   (ห้อง 1017) ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1114, 1156, 1183, 1197
 •    :   (+662) 586 9009
 •    :    procurement@op.kmutnb.ac.th
 •      :    procurement
 •     :    WebSite

กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 •      :   ชั้น 9 อาคารนวมินทราชินี
 •     :   (+662) 555-2000
 •    :   -
 •    :    -
 •      :    -
 •     :    -

กองบริการการศึกษา

 •      :   ชั้น 2 อาคาร TGGS
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1628-1635
 •    :   -
 •    :    onanong.s@op.kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

 •      :   ห้อง 615-616 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1035, 1036, 1144, 1159, 1189, 1190, 1191, 2261
 •    :   (+662) 586-9020
 •    :    hrd@op.kmutnb.ac.th
 •      :    HRD
 •     :    WebSite

กองแผนงาน

 •      :   ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 586-9002
 •    :   -
 •    :    planning@op.kmutnb.ac.th
 •      :    planning
 •     :    WebSite

กองส่งเสริมวิชาการ

 •      :   ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2235, 2237 - 2241
 •    :   (+662) 555-2236
 •    :    aed@op.kmutnb.ac.th
 •      :    AED
 •     :    WebSite

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 •      :   กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1413, 1407-1421
 •    :   -
 •    :    admin.building@op.kmutnb.ac.th
 •      :    Building
 •     :    WebSite

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

 •      :   ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1024, 1026, 1032
 •    :   -
 •    :    icc@op.kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

 •      :   ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2178, 1814
 •    :   -
 •    :    dormbkk@op.kmutnb.ac.th
 •      :    DORM
 •     :    WebSite

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

 •      :   ห้อง 904 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2176
 •    :   -
 •    :    qa@op.kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

หน่วยตรวจสอบภายใน

 •      :   ห้อง 916 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1115, 1116, 1117, 2166
 •    :   (+662) 555-2166
 •    :    iau@op.kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

หน่วยงานระดับงาน

ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

 •      :   อาคาร 46 ชั้น1
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 1433 - 1437
 •    :   -
 •    :    textbook.kmutnb@gmail.com
 •      :    Book
 •     :    -

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

 •      :   อาคาร 46 ชั้น1 ร้านค้าสวัสดิการ
 •     :   (+662) 585-7910, 081-875-7910
 •    :   (+662) 585-7910
 •    :    welfare@op.kmutnb.ac.th
 •      :    -
 •     :    WebSite

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี โดยมีพันธกิจเฉพาะ

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

 •      :   ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2512, 2518
 •    :   (+662) 585 3810
 •    :    wit@op.kmutnb.ac.th
 •      :    WIT
 •     :    WebSite

สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

 •      :   สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 •     :   -
 •    :   -
 •    :    -
 •      :    -
 •     :    -

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล

 •      :   อาคาร 73
 •     :   -
 •    :   -
 •    :    -
 •      :    -
 •     :    -

หน่วยงานระดับกอง

กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

 •      :   กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2512, 2518
 •    :   -
 •    :    -
 •      :    -
 •     :    WebSite

หน่วยงานระดับกอง

กองงาน วิทยาเขตระยอง

 •      :   ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.ระยอง
 •     :   (+663) 862-7000
 •    :   (+662) 587-4350
 •    :    rayong@op.kmutnb.ac.th
 •      :    Facebook
 •     :    -

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
 •      :   เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 •     :   (+663) 862-7-000 ต่อ 5601 – 5609
 •    :   -
 • ศูนย์ประสานงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
 •      :   ชั้น 9 ห้อง 915 อาคารอเนกประสงค์
 •     :   (+662) 555-2000 ต่อ 2293
 •    :   -
×