background

บทบาทหน้าที่

หน่วยงานระดับกอง

กองกฎหมาย

  กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านกฎหมายต่าง ๆ การกลั่นกรองและเสนอความเห็นทางกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร เป็นกลไกสำคัญในการปรับองค์กร บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

กองกลาง

  กองกลาง หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการองค์กรในทั้งภายในและภายนอก เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนขีดความสามารถการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพงานด้านสารบรรณ สนับสนุนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สื่อสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และให้บริการคลังข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม

กองกิจการนักศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการจัดให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

กองคลัง

  กองคลัง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารและจัดการงบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน การตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน จัดทำทะเบียนรายจ่าย และการให้บริการนักศึกษาด้านการลงทะเบียนนักศึกษา

กองงานพัสดุ

  กองงานพัสดุ มีภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุรวมถึงการให้คำปรึกษางานด้านพัสดุให้แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 3 วิทยาเขต ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ดี สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ รวมถึงการต่อต้านและป้องกันการทุจริต

กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการประชุมและงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและงานอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองบริการการศึกษา

  กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ในด้านทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์ การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระบบสอบตรง การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

  กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ งานด้านการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน บัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น งานสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดทำทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการ การศึกษาต่อ การขออนุมัติไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม รวมถึงการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กองแผนงาน

  กองแผนงาน มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ วางแผนและวิเคราะห์การใช้อัตรากำลัง การเพิ่มอัตรากำลัง วิเคราะห์การจัดตั้งยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประมวล วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศจัดทำรายงานประจำปีและเอกสารสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เผยแพร่และพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและบุคลากรในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กองส่งเสริมวิชาการ

  กองส่งเสริมวิชาการ ดำเนินงานด้านการจัดทำและเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การรับรองคุณภาพตำรา การจัดทำและเผยแพร่ตำรา การจัดการระบบฐานข้อมูลบทความและฐานข้อมูลหนังสือและตำรา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้ข้อมูลมีความทันสมัยช่วยในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึง ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภาระหน้าที่พื้นฐานของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นงานบริการด้านอาคารสถานที่ เช่น การรับจองห้องประชุม ลานอเนกประสงค์ จัดสถานที่งานพิธีต่าง ๆ ด้านยานพาหนะ เช่น การรับจองรถ การจัดรถให้บริการนำอาจารย์เจ้าหน้าที่ไปประชุมสัมมนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้านการจราจร เช่น การจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ดูแลซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร จัดทำบัตรจอดรถภายในมหาวิทยาลัย งานด้านสาธารณูปโภค ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องปรับอากาศ ประสานงานกับการไฟฟ้า การประปา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ตัดกิ่งไว้ที่ละสายไฟฟ้าแรงสูง ตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าและแนวรั้วให้สะอาดและสวยงาม

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

  ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการขับบเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งด้านภาพลักษณ์ระดับนานาชาติ การขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ สนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ เสริมสร้างโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาทักษะความเป็นนานาชาติ และวัฒนธรรมสากล

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

  ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านห้องพักกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ อาคาร A สำหรับหอพักนักศึกษาขาย และอาคาร B สำหรับหอพักนักศึกษาหญิง มีรายละเอียดของแต่ละอาคาร ดังนี้
  อาคารสูง 13 ชั้น
  1. ชั้น 1 เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องช่าง ห้องพยาบาล พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และระบบกล้องวงจรปิด
  2. พื้นที่หน้าอาคารเป็นลานจอดรถยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
  3. ชั้น 2 – 12 เป็นห้องพักพัดลม สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ป.ตรี นอกจากนี้ยังมีห้องพระและห้องละหมาด อย่างละ 1 ห้อง
  4. ชั้น 13 เป็นห้องพักปรับอากาศ สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
  จำนวนห้องในแต่ละอาคาร มีจำนวน 240 ห้อง แบ่งเป็น
  1. ห้องพักพัดลม อาคารละ 218 ห้อง
  2. ห้องพักปรับอากาศ อาคารละ 20 ห้อง
  3. ห้องละหมาด อาคารละ 1 ห้อง
  4. ห้องพระ อาคารละ 1 ห้อง

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและคู่มือ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกลไกสำคัญของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น และสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


หน่วยงานระดับงาน

ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

  ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ จัดพิมพหนังสือ ตำรา คู่มือและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์ผลิตตำราเรียนให้บริการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน และบุคลากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ มีฐานะเป็น หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ผลิตตำราเรียนทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในศูนย์ผลิตตำราเรียน และหัวหน้าศูนย์ผลิตตำราเรียนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบริหาร

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

  ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ "บทบาทหน้าที่ : ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มีหน้าที่จัดสวัสดิการเสริมนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
  ปรัชญา : “พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย”
  ปณิธาน : “มุ่งมั่นจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่พึงประสงค์”
  วิสัยทัศน์ : “เป็นศูนย์ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย”
  อัตลักษณ์ : “ศูนย์บริการประสานประโยชน์บุคลากร”
  วัตถุประสงค์ :
  - เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจของบุคลากรนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างมีเอกภาพ
  - เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งจูงใจ
  - เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
  พันธกิจ :
  - กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
  - จัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากร
  - ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร"


หน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี โดยมีพันธกิจเฉพาะ

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

  สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2544 โดยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันการเชื่อมฝรั่งเศส (Institut de Soudure-IS) โดยการเป็นสมาชิกของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding-IIW) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านการเชื่อมในระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งปี พ.ศ.2491 มีสมาชิกทั่วโลกรวม 59 ประเทศ และได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรที่ได้รับอำนาจ (Authorised Nominated Body-ANB) เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อทำหน้าที่ให้การรับรองบุคลากรด้านการเชื่อมของประเทศไทย ให้สามารถประกอบอาชีพตั้งแต่ เพื่อทำหน้าที่ให้การรับรองบุคลากรด้านการเชื่อมของประเทศไทย ได้แก่ วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer-IWE) ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist-IWS) ผู้ปฏิบัติงานการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner-IWP) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel-IWIP) และช่างเชื่อมสากล (International Welder-IW) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 17024

สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

  สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการเทคโนปาร์ค สำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทิศไทยให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริหารที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงในอุตสาหกรรม

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล

  ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล (KMUTNB Test of English Proficiency, KMUTNB-TEP) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ สำนักงานอธิการบดี เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบภาษาอังกฤษและจัดการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

หน่วยงานระดับกอง

กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

  กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลระบบการบริหารงานทั่วไป สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานกิจการนักศึกษา การบริการวิชาการ ฯลฯ ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยงานระดับกอง

กองงาน วิทยาเขตระยอง

  กองงาน วิทยาเขตระยอง ดำเนินการด้านจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ไปจนถึงการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ งานบุคคล งานแผน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการด้านงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งยังดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมงานเชื่อม อุตสาหกรรมเหล็ก และนอกจากนี้ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) จึงมีมติสภามหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 2-3 ปี จัดการเรียนการสอนโดยอุทยานเทคโนโลยี (Techno Park) ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และ 10 ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นำเสนอเป็น"

×