background

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”“ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ”
• ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ Core Purpose
• มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย Core Value
• สู่นานาชาติ Visionary Goal1. พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว“มีจิตบริการ ทำงานแบบมืออาชีพ”“ศูนย์รวมบริการ ประสานพันธกิจ”

×