ข่าวประชาสัมพันธ์

blog image

มจพ. กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

มจพ. กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566...


blog image

มจพ. และ 3 มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองมาตราฐานหลักสูตรจาก ABET รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก อว.

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.ส...


blog image

ขอแสดงความยินดี ภาควิศวกรรมเคมี มจพ. ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET EAC สหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดี ภาควิศวกรรมเคมี มจพ. ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET EAC สหรัฐอเมริกา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาส...


background
"ศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
สู่สากล"

สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานกลางที่ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ งานบริการการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริหารและพัฒนาบุคลากร งานการเงิน งานบริหารจัดการงบประมาณ งานสนับสนุนความร่วมมือนานาชาติ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

×